Fun Sesh At Skatepark D´Amée, Namur.By Mathias Decamp.