Re-Opening Pier 15 skatepark Breda - BANDZBy BANDZ.