SKATELINE - Kader Sylla VS Ishod, Kevin Tshala, Nick Merlino El ToroBy Thrasher Magazine.