Stoemp Le Skateshop - Amsterdam City TripBy Le Skateshop Stoemp.